เครืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายนี้ติดตั้ง ณ. วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

Service
Traffic Monitoring
Speed Test SP2
Speed Test NEdNet(local)
Monitor NOC
Monitor SP2/NEdNet
Monitor Pinger